We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, onze website te analyseren, inhoud te personaliseren en gerichte advertenties te tonen.
Wanneer u deze boodschap wegklikt of verder surft zonder een keuze te maken, gaat u impliciet akkoord (meer informatie).

Meer informatie Ik ga akkoord

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DOVY

Inhoudsopgave


Artikel 1 – Herroepingsrecht
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 4 – Toepasbaarheid
Artikel 5 – Aanbod
Artikel 6 – Overeenkomst
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Consument
Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Ondernemer
Artikel 11 – Prijs
Artikel 12 – Levering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Garantie
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Overmacht
Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 19 – Slotbepalingen
Bijlage I – Formulier voor herroeping


Artikel 1. Herroepingsrecht


Onverminderd de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7 e.v. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikt de Consument bij de aankoop van producten bij Overeenkomsten op afstand in de zin van artikel I.8, 15 ° van Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 4 van het Wetboek van Economisch Recht over een Bedenktijd en Herroepingsrecht van 14 dagen:
De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De Consument beschikt niet over het recht om van de verkoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant- en met alle eventuele accessoires inbegrepen. De Consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien indien een product speciaal voor de Consument op maat werd gemaakt en/of indien de verzegeling van het product is verbroken.


Artikel 2. Definities


In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder :
- Bedenktijd : de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht
- Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit
- Dag : kalenderdag
- Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
- Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
- Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die producten of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt
- Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
- Modelformulier voor herroeping : het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping
- Techniek voor communicatie op afstand : middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen


Artikel 3. Identiteit van de Ondernemer


Deze website is eigendom van :
NV Dovy Keukens
Industrieweg 5
8800 Roeselare
Telefoon : 051 260 410
Bereikbaarheid : van maandag t/m vrijdag van 8u tot 17u
Fax : 051 22 12 89
E-mail : [email protected]
Ondernemingsnummer : BTW BE0428 003 392
RPR Kortrijk – Reg. nr 05 20 12
BNP Paribas Fortis BE55 2850 3635 7144 BIC GEBABEBB
KBC BE89 7380 1542 9385 BIC KREDBEBB


Artikel 4. Toepasbaarheid


4.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.dovywebshop.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager door middel van een pdf-bestand.

4.2. De overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Ondernemer heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


Artikel 5. Aanbod


5.1. Alle online aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend. De inhoud van de website en alle andere aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Ondernemer kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de website opgegeven kenmerken indicatief zodat de Ondernemer niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Enkel de gedurende de online bestelprocedure bevestigde kenmerken zijn bindend.

5.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

5.3. Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De Ondernemer doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen kan de Ondernemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en zal de Ondernemer u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

Artikel 6. Overeenkomst


6.1. De Ondernemer bevestigt via een duurzame gegevensdrager de ontvangst van de aanvaarding van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer bevestigd is, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

6.2. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen :
a) de voornaamste kenmerken van de geleverde goederen en diensten
b) het adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument terecht kan voor eventuele klachten
c) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken ofwel een duidelijke melding met reden inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
d) het modelformulier voor herroeping, indien de Consument zich hierop kan beroepen
e) de informatie over garanties en de dienst na verkoop
f) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, eveneens en voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand

6.3. De Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Consument opteert om elektronisch te betalen, dan zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deze overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan (bestelling door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures, problemen bij vorige bestellingen), is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7. Herroepingsrecht


Voor alle producten gekocht bij de Ondernemer heeft de Consument volgens artikel VI.47 e.v. van het Wetboek van Economisch Recht, een Bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment vanaf de fysieke ontvangstname door of namens de Consument.

Artikel 8. Bedenktijd


8.1. Tijdens de bedenktijd verwacht de Ondernemer van de Consument dat hij zorgvuldig omgaat met de verpakking en de goederen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2. De Consument is verplicht om tijdens de bedenktijd de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverd goederen aan de overeenkomst beantwoorden.


Artikel 9. Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Consument


9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, zoals in bijlage aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden toegevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan [email protected] of per aangetekend schrijven die aan de Ondernemer is overgemaakt.

9.2. Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag van levering stuurt de Consument het product terug naar de Ondernemer samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
NV Dovy Keukens
Dienst na verkoop
Industrieweg 5
8800 Roeselare
België

9.3. Indien de Consument de goederen terugstuurt naar de Ondernemer binnen de uitoefening van het herroepingsrecht dan worden de kosten voor het terugsturen gedragen door de Consument en terugbetaald door de Ondernemer. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de Consument.

9.4. Als de Consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 10. Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Ondernemer


10.1. De kosten voor het terugsturen van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod, zijn ten laste van de Ondernemer.

10.2. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de Ondernemer het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de Consument om overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de Consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de Consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de Consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten.

10.3. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, dan betaalt de Ondernemer enkel de kosten van de standaardlevering terug.

10.4. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt.


Artikel 11. Prijs


11.1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW en - indien van toepassing – inclusief Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

11.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

11.3. Als de Ondernemer met de Consument een bepaalde prijs overeenkomt, is de Ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de Consument de overeenkomst op elk moment kosteloos ontbinden.


Artikel 12. Levering


12.1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen. De leveringskosten worden meegedeeld voordat de overeenkomst wordt bevestigd.

12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

12.3. De levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de koerierdienst zijn te vinden op volgende website : www.bpost.be

12.4. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

12.5. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding van de overeenkomst zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.

12.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument.


Artikel 13. Betaling


13.1. De Ondernemer blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling en het eventueel meerdere verschuldigde door de Consument. Het risico voor de geleverde producten is evenwel ten laste van de Consument vanaf het moment van de levering. De Consument is verplicht zorg te dragen voor de verkochte goederen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

13.2. De betaling van goederen geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen en worden geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van de Ondernemer.

13.3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de Consument geen speciale software nodig.

13.4. De Consument dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktermijn. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer gewezen is op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, op het alsnog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte incassokosten in rekening te brengen.


Artikel 14. Garantie


14.1. De Ondernemer erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de goederen na te leven.

14.2. De Ondernemer volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel.

14.3. De Ondernemer is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de Consument.


Artikel 15. Klachtenregeling


15.1. Klachten of betwistingen moeten uiterlijk binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de Consument het gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voormelde levering schriftelijk per mail aan [email protected] of per aangetekend schrijven gemeld worden aan de Ondernemer.

15.2. De ingediende klachten of betwistingen worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.


Artikel 16. Geschillen


16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

16.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten met de Ondernemer worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen (afdeling Kortrijk), onverminderd het recht van de Ondernemer om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de Consument zijn woonplaats of zetel heeft. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil, kan beroep gedaan worden op het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie via de link : http://ec.europa.eu/odr.


Artikel 17. Overmacht


17.1. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

17.2. De Ondernemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Ondernemer of rechthoudende derden.


Artikel 19. Slotbepalingen


19.1. Indien hetzij de Ondernemer, hetzij de Consument nalaat om één of meerdere van haar verplichtingen tijdig na te komen, dan heeft de andere partij het recht hetzij om haar verplichtingen op te schorten totdat de verzuimende partij haar verplichting(en) heeft nagekomen, hetzij om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

19.2. Indien één of meer bepalingen of gedeelten van bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden, zullen de overige (deel)bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en/of verbonden overeenkomsten nog van kracht blijven.

19.3. Wanneer door de Ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te eisen.


Bijlage I Formulier voor herroeping


Download hier het formulier voor herroeping.

Copyright 2020 © Keukens Dovy nv | BTW: BE0428.003.392 | Industrieweg 5 - 8800 Roeselare | Tel: 051 260 410 | Disclaimer - Cookiebeleid - Privacybeleid - Sitemap | site by plenso