ARTIKEL 1

Dovy Keukens N.V. (hierna Dovy), gevestigd aan de Industrieweg 5 te 8800 Roeselare (051/26.04.10; [email protected]) organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die start op maandag 8 november 2021 (8u00) en eindigt op zondag 13 februari 2022. Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het grondgebied België.

ARTIKEL 2

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Een kopie van dit wedstrijdreglement kan (digitaal) opgevraagd worden via de hoofdzetel van Dovy, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 1.

ARTIKEL 3

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die in België woont en minstens 18 jaar oud is. Uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd zijn, rechtspersonen, de organisatoren en elke persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan de wedstrijd, alle werknemers van Dovy, hun rechtstreekse familieleden in de eerste graad verwantschap, evenals de personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven of samen op dat adres feitelijk verblijven. Onverminderd artikel 10 van dit reglement, kan Dovy te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de artikelen in reglement of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

ARTIKEL 4

Er zijn 2 exclusieve kooksessies met Loïc Van Impe te winnen. Deze kooksessies gaat door op zondag 20 februari 2022 in de toonzaal van Dovy Sint-Martens-Latem (Xavier de Cocklaan 32, 9831 Sint-Martens-Latem). Het aanvangsuur van dit evenement wordt ruim voor aanvang nog gecommuniceerd. Indien de kooksessie niet kan doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan), dringende overheidsmaatregelen, en/of andere uitzonderlijke maatregelen, dan wordt de kooksessie tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

ARTIKEL 5

De wedstrijd wordt vanaf maandag 8 november 2021 aangekondigd in de huis-aan-huis folder in de regio van Sint-Martens-Latem en op de social media kanalen van Dovy Keukens. In deze huis-aan-huis folder en in de social media posts staat een link (www.dovykeukens.be/exclusieve-kookworkshop-loic) naar een landingspagina op de website van Dovy, waar de deelnemer het deelnameformulier kan vinden en het wedstrijdreglement kan nalezen.

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer, in de periode vermeld in artikel 1, op het deelnameformulier een antwoord formuleren op twee vragen, zijn/haar contactgegevens invullen en het formulier online versturen.

Vraag 1: “Welk gerecht wil jij graag, tijdens de kookworkshop, samen met Loïc klaarmaken?”

Vraag 2: “Met wie wil jij deelnemen aan deze kookworkshop?”

Door het versturen van het deelnameformulier bevestigt de deelnemer zijn deelname aan de wedstrijd, alsook de kennisname en de voorbehoudloze aanvaarding van dit wedstrijdreglement (zie ook artikel 10 van dit wedstrijdreglement). Enkel volledig ingevulde wedstrijdformulieren zullen aanvaard worden.

ARTIKEL 6

Iedere deelnemer kan maar één keer deelnemen aan de wedstrijd. Deelname is uitsluitend nominatief en de deelnemer mag onder geen beding deelnemen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames die naar dezelfde persoon leiden, zal slechts de eerste inzending als geldig beschouwd worden. Alle andere deelnames zullen geweigerd en als ongeldig beschouwd worden. Elke deelname die na zondag 13 februari 2022 geregistreerd wordt, zal als nietig beschouwd worden.

ARTIKEL 7

Na het afsluiten van de wedstrijd op zondag 13 februari 2022 selecteert een onschuldige hand 2 winnaars uit alle deelnemers. Deze selectie is definitief en hiertegen staat geen middel, noch verhaal open. De winnaar van de wedstrijd zal uiterlijk op woensdag 16 februari 2022 voor 18u per mail of telefonisch contact op de hoogte gebracht worden. Indien de winnaar niet reageert binnen 2 dagen vervalt zijn recht op de prijs en heeft hij/zij geen recht op enige compensatie.

ARTIKEL 8

De gewonnen prijs is niet deelbaar, niet inruilbaar of omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

ARTIKEL 9

Over het verloop en het resultaat van de wedstrijd wordt er, behoudens hetgeen hierboven is bepaald, geen enkele (schriftelijke, telefonische of mondelinge) communicatie gevoerd door Dovy.

ARTIKEL 10

Dovy behoudt zich het recht voor om een deelnemer die vals speelt of fraudeert, dan wel een poging onderneemt om vals te spelen of te frauderen, van deelname uit te sluiten zonder dat deze deelnemer enige aanspraak kan laten gelden ten aanzien van Dovy. Hetzelfde geldt voor deelnemers die op enigerlei wijze de bepalingen van dit reglement schenden. Deze beslissing is definitief en hiertegen staat geen middel, noch verhaal open.

ARTIKEL 11

Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer van dit reglement heeft kennisgenomen en dit zonder enig voorbehoud heeft aanvaard en respecteert zonder enige betwisting ervan.

In het geval er zich situaties zouden voordoen die niet in het wedstrijdreglement zijn voorzien, dan neemt Dovy alle beslissingen die het verdere verloop van de wedstrijd mogelijk maken. Tegen deze beslissing staat geen middel, noch verhaal open.

Op deze wedstrijd en de deelnames aan de wedstrijd is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn het Vredegerecht van het Kanton Oudenaarde – Kruishoutem (zetel Oudenaarde) of Roeselare, dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk met uitsluiting van alle andere rechtbanken bevoegd.

ARTIKEL 12

Dovy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, vergissingen of problemen die zich (zouden kunnen) voordoen naar aanleiding van deze wedstrijd.

ARTIKEL 13

Dovy (www.dovykeukens.be), met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 5, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE0428.003.392, telefoon 051/26.04.10 en e-mailadres [email protected] is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verwerkt (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). De in het kader van deze wedstrijd bekomen naam wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel de deelnemer(s) en de winnaar van deze wedstrijd te identificeren. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen adres wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel na te gaan of de winnaar in België woont. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen telefoonnummer en e-mailadres wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt om de winnaar te contacteren en concrete afspraken te maken. Kortom, de persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de optimale organisatie van de wedstrijd. De rechtsgrond waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt, is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (de wedstrijd), dan wel, of ook de toestemming van de deelnemer, dan wel, of ook de gerechtvaardigde belangen van Dovy of een derde (zie doeleinden). Enkel de bevoegde personen binnen Dovy (of in voorkomend geval, de voornoemde derde(n)), zijn de ontvangers van deze persoonsgegevens en zullen deze kunnen raadplegen. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde landen of internationale organisaties. Deze persoonsgegevens worden, onverminderd eventuele andere op de deelnemer toepasselijke verwerkingsgronden buiten deze wedstrijd onmiddellijk verwijderd na het einde van deze wedstrijd. De deelnemer heeft het recht Dovy te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van deze persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De deelnemer heeft ook het recht diens toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De deelnemer heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). De verstrekking van deze persoonsgegevens is een contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten, bij gebreke de overeenkomst niet kan worden afgesloten en de deelnemer niet kan deelnemen aan de wedstrijd. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

De deelnemer heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heft op direct marketing.