ARTIKEL 1

Dovy Keukens N.V. (hierna Dovy), gevestigd aan de Industrieweg 5 te 8800 Roeselare (051/26 04 10; info@dovy.be) organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die start op maandag 24 augustus 2020 (12u00) en eindigt op maandag 31 augustus 2020 (17u00). Deze wedstrijd speelt zicht enkel af in België.

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord of goedgekeurd door Facebook, noch wordt deze wedstrijd beheerd door of geassocieerd met Facebook.

ARTIKEL 2

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Een kopie van dit wedstrijdreglement kan (digitaal) opgevraagd worden via de hoofdzetel van Dovy, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 1.

ARTIKEL 3

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die in België woont en die deelneemt met een IP-adres uit België. Uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd zijn rechtspersonen, de organisatoren en elke persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan de wedstrijd, alle medewerkers van Dovy, hun rechtstreekse familieleden in de eerste graad verwantschap, evenals de personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven of samen op dat adres feitelijk verblijven.

Onverminderd artikel 9 van dit reglement, kan Dovy te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de artikelen in dit reglement of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

ARTIKEL 4

De wedstrijd wordt aangekondigd op maandag 24 augustus 2020 om 12u00 in een Facebookbericht op de Facebookpagina van Dovy (@dovykeukensHZ). In het Facebookbericht staat ook een link (www.dovykeukens.be/wedstrijd-mkmr) naar een landingspagina op de website van Dovy, waar de deelnemer de gevraagde gegevens kan invullen en het wedstrijdreglement kan nalezen.

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer, in de periode vermeld in artikel 1, de Facebookpagina van Dovy liken én een reactie plaatsen onder het Facebookbericht als antwoord op de opdracht: ‘Tag in een reactie hieronder de persoon die jij wil meenemen naar een etentje in één van de pop-up restaurants van Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Vervolgens klikt hij op de link in het Facebookbericht en komt terecht op een landingspagina op de website van Dovy waar hij zijn gegevens invult en antwoord geeft op de wedstrijdvraag (‘Welke Belgische keukenfabrikant produceerde de keukens voor de 4 pop-up restaurants van Mijn Keuken Mijn Restaurant?’) en schiftingsvraag (‘Hoeveel correcte antwoorden op de wedstrijdvraag zal Dovy Keukens ontvangen hebben op maandag 31 augustus 2020 om 17u00?’). Door het versturen van het invulformulier bevestigt de deelnemer zijn deelname aan de wedstrijd, alsook de kennisname en de voorbehoudloze aanvaarding van dit wedstrijdreglement (zie ook artikel 11 van dit wedstrijdreglement).

Alle reacties op het Facebookbericht moeten uiterlijk maandag 31 augustus 2020 om 17u00 geregistreerd zijn. Enkel reacties die op dat moment geregistreerd zijn, worden aanvaard.

ARTIKEL 5

Dovy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door welke internetproviders dan ook. Dovy kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen met de Facebookpagina (of de landingspagina van Dovy) noch voor de eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De volledige kosten voor deelname (internetverbinding) zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van Dovy, Facebook of de organisatie van MKMR.

Manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het gebruikte programma op de Facebookpagina (of de landingspagina van Dovy), evenals het aanpassen ervan, is strikt verboden en leidt tot uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.

Evenmin kan de deelnemer Facebook (of de organisatie van MKMR) op welke wijze dan ook aansprakelijk stellen.

ARTIKEL 6

Iedere deelnemer kan maar één keer deelnemen aan de wedstrijd.

Deelname is uitsluitend nominatief en de deelnemer mag onder geen beding deelnemen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, o.a. door middel van verschillende Facebookprofielen, e-mailadressen of postadressen die naar dezelfde persoon leiden, zullen alle inzendingen als nietig beschouwd worden.

Elke reactie die onleesbaar is of die na maandag 31 augustus 2020 17u geregistreerd wordt, zal als nietig beschouwd worden.

ARTIKEL 7

Er zijn in totaal 2 prijzen te winnen: 2 etentjes voor 2 personen in één van de pop-up restaurants tijdens de opnames van Mijn Keuken Mijn Restaurant op zondag 6 september 2020.

Diegene die het juiste antwoord geformuleerd heeft op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag, of het dichtste het juiste antwoord op de schiftingsvraag benadert, wint 1 etentje voor 2 personen in één van de pop-up restaurants. Iedere deelnemer aan de wedstrijd kan slechts 1 prijs winnen.

De winnaars worden bekend gemaakt via de Facebookpagina van Dovy op dinsdag 1 september 2020. Ze worden telefonisch gecontacteerd voor de verdere afhandeling en praktische afspraken. Indien de deelnemer geen correcte contactgegevens heeft ingevuld en Dovy de deelnemer niet kan contacteren, vervalt de prijs.

Indien de winnaar niet in de mogelijkheid is om aanwezig te zijn voor het etentje in één van de pop-up restaurants op zondag 6 september 2020, dan contacteert Dovy de volgende deelnemer die het juiste antwoord op de wedstrijdvraag gegeven heeft en het antwoord op de schiftingsvraag als 2de het dichtst benadert.

Dovy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of (on-)rechtstreekse schade (wat ook de oorzaak mag zijn) tijdens of naar aanleiding van dit etentje.

De gewonnen prijs is niet inruilbaar of omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld en kan na 6 september 2020 niet meer opgeëist worden.

ARTIKEL 8

Over het verloop en het resultaat van de wedstrijd wordt er, behoudens hetgeen in onderhavig reglement is bepaald, geen enkele (schriftelijke, telefonische of mondelinge) communicatie gevoerd door Dovy.

ARTIKEL 9

Dovy behoudt zich het recht voor om een deelnemer die vals speelt of fraudeert, dan wel een poging onderneemt om vals te spelen of te frauderen, van deelname uit te sluiten zonder dat deze deelnemer enige aanspraak kan laten gelden ten aanzien van Dovy. Hetzelfde geldt voor deelnemers die op enigerlei wijze de bepalingen van dit reglement schenden. Deze beslissing is definitief en hiertegen staat geen middel, noch verhaal open. Bovendien wordt hierover geen verdere communicatie gevoerd.

ARTIKEL 10

Dovy behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van het niet-gerichte foto- en/of videomateriaal voor latere promotionele doeleinden van Dovy en/of derden (magazines, brochures, aankondigingen, website, sociale media van Dovy en/of de organisator van de wedstrijd/het evenement,…). Dovy behoudt zich eveneens het recht voor om desgevallend en mits toestemming het gerichte foto- en/of videomateriaal en/of van de naam van de deelnemers en van de winnaar(s) te gebruiken voor dezelfde promotionele doeleinden. De deelnemer kan hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming geven, maar zal hiervoor evenwel geen enkel recht (bijvoorbeeld op een vergoeding) kunnen laten gelden ten aanzien van Dovy of derden (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de organisator van de wedstrijd/het evenement)

Illustraties, afbeeldingen, fotomateriaal alsook promotionele berichten en aankondigingen in het kader van deze wedstrijd gelden enkel ten indicatieve titel en kunnen Dovy nooit verbinden, laat staan dat de deelnemers hier – op welke wijze dan ook – rechten kunnen aan ontlenen.

ARTIKEL 11

Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer van dit reglement heeft kennisgenomen en dit zonder enig voorbehoud heeft aanvaard en respecteert zonder enige betwisting ervan.

In het geval dat er zich situaties zouden voordoen die niet in het wedstrijdreglement zijn voorzien, dan neemt Dovy alle beslissingen die het verdere verloop van de wedstrijd mogelijk maken. Tegen deze beslissing staat geen middel, noch verhaal open.

Op deze wedstrijd en de deelnames aan de wedstrijd is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn het Vredegerecht Oudenaarde of Roeselare, dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk met uitsluiting van alle andere rechtbanken bevoegd.

ARTIKEL 12

Dovy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren of niet-ingediende gegevens, noch voor eventuele fouten, vergissingen of problemen die zich (zouden kunnen) voordoen naar aanleiding van deze wedstrijd.

ARTIKEL 13

Dovy (www.dovykeukens.be), met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 5, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE0428.003.392, telefoon 051/26.04.10 en e-mailadres info@dovy.be is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verwerkt (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (gericht en niet-gericht) foto-/videomateriaal). De in het kader van deze wedstrijd bekomen naam wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel de deelnemers en de winnaars van deze wedstrijd te identificeren en zal gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen adres wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel na te gaan of de winnaars woonachtig zijn in België. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen telefoonnummer en e-mailadres worden in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel de winnaars te contacteren om praktische info en instructies door te geven. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen (gericht en niet-gericht) foto-/videomateriaal wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel de winnaars in beeld te brengen en zal ook gebruikt worden voor latere promotionele doeleinden van Dovy en/of derden. Kortom, de persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de optimale organisatie van de wedstrijd. De rechtsgrond waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt, is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (de wedstrijd), dan wel, of ook de toestemming van de deelnemer, dan wel, of ook de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of een derde (zie verwerkingsdoeleinden). Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (of in voorkomend geval, de voornoemde derde(n)), zijn de ontvangers van deze persoonsgegevens en zullen deze kunnen raadplegen. Dovy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging van de verwerking van deze persoonsgegevens te waarborgen. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde landen of internationale organisaties. Deze persoonsgegevens worden, onverminderd eventuele andere op de deelnemer toepasselijke verwerkingsgronden buiten deze wedstrijd en met uitzondering van het (gericht en niet-gericht) foto-/videomateriaal onmiddellijk verwijderd na het einde van deze wedstrijd. Het (gericht en niet-gericht) foto-/videomateriaal wordt bijgehouden voor een periode van maximaal 3 jaar te rekenen vanaf het einde van deze wedstrijd. De deelnemer heeft het recht Dovy te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van deze persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De deelnemer heeft ook het recht diens toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De deelnemer heeft ook het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Zowel de verstrekking van deze persoonsgegevens, de toestemming voor het gericht en niet-gericht foto-/videomateriaal alsook het gebruik van de naam voor promotionele doeleinden is een contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten, bij gebreke de overeenkomst niet kan worden afgesloten en de deelnemer niet kan deelnemen aan de wedstrijd.

Er is in deze geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

De deelnemer heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heft op direct marketing.

ARTIKEL 14

Dovy behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment eenzijdig te onderbreken, stop te zetten, te verkorten, te verlengen of de voorwaarden aan te passen. Hiertegen staat geen enkel middel, noch verhaal open.