1. Algemeen

Dovy Keukens N.V. (hierna Dovy) hecht een grote waarde aan de bescherming van de privacy en gaat dan ook zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook steevast in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Dit privacybeleid is, behoudens andersluidende bepaling, onder meer van toepassing op de website van Dovy (www.dovy.be), op de relatie met (potentiële) klanten en leveranciers, in het kader van wedstrijden en evenementen, vacatures en op (het delen en/of liken van en/of het reageren op) posts van Dovy op social media.

2. Begrippen

Hierna volgt een omschrijving van de belangrijkste begrippen:

 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt (...);
 • Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 • Toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat (…) ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie (voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie));
 • Privacywetgeving: alle relevante en van kracht zijnde toepasselijke privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

A. Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Dovy Keukens N.V.
Industrieweg 5
8800 Roeselare
BTW BE0428.003.392 (RPR Gent – afdeling Kortrijk)
Tel: 051/26.04.10
E-mail: info@dovy.be

B. Andere verwerkingsverantwoordelijken - verwerkers

Desgevallend worden welbepaalde persoonsgegevens (in-)direct aan/door ons meegedeeld door/aan onze partners die desgevallend te beschouwen zijn als andere verwerkingsverantwoordelijken, dan wel of ook als verwerkers. Indien gewenst kan u hieromtrent meer informatie vragen.

De respectieve verantwoordelijkheden van elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de nakoming van de wederzijdse verplichtingen in het kader van de privacywetgeving worden door middel van een onderlinge regeling op transparante wijze vastgesteld. De andere verwerkingsverantwoordelijken zullen in voorkomend geval tevens de vereiste informatie verschaffen aan u en de desbetreffende persoonsgegevens verwerken conform de privacywetgeving. U kan uw rechten (zie hieronder) met betrekking tot en jegens iedere verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen.

De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt.

4. Persoonsgegevens (categorieën, verwerkingsdoel(en), verwerkingsrechtsgrond(en), ontvangers en bewaartermijn(en))

Contactname via de site

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van vragen tot contactname via de website (online afspraak, gratis advies aan huis, gratis Dovy-magazine, gratis prijsofferte, vraag van een klant en een algemene vraag), in het kader van het invullen van een inlichtingenformulier in de toonzaal of op een beurs/evenement waarop Dovy Keukens aanwezig is (gratis advies aan huis, afspraak in de toonzaal, ...) en in het kader van een inschrijving voor een rondleiding in de fabriek:

Naam, adres, e-mailadres en telefoon-/gsm-nummer

Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, zal uw vraag niet (optimaal) kunnen worden behandeld.

Verwerkingsdoel(en) (2)

Uw vraag voor Dovy (zo optimaal mogelijk) te kunnen behandelen en u in dit verband te kunnen contacteren

Verwerkingsrechtgrond(en)

Om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, dan wel, of ook, uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of derden (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (projectverantwoordelijke, marketing, plaatsingsdienst, boekhouding, dienst na verkoop, …) en eventueel een leverancier (in het kader van de garantie, dienst na verkoop, …)

Bewaartermijn(en) (4)

Tot na het beantwoorden van uw vraag en zolang als nodig om te verwijderen

Versturen van een brief

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van het versturen van een brief aan (potentiële) klanten die een bouwvergunning hebben ingediend met een toelichting omtrent de kwaliteiten van Dovy:

Naam en adres

Indien u niet hebt toegestemd dat Dovy deze persoonsgegevens ontvangt, zal u geen toelichting omtrent de kwaliteiten van Dovy per brief ontvangen.

Verwerkingsdoel(en) (2)

U een toelichting verschaffen omtrent de kwaliteiten van Dovy en met de vraag om ook eens bij Dovy langs te komen

Verwerkingsrechtgrond(en)

Uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (projectverantwoordelijke en marketing)

Bewaartermijn(en) (4)

Tot na het versturen van de brief en zolang als nodig om te verwijderen

Versturen van mail

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van het versturen van mail naar (potentiële) klanten in het kader van een (tevredenheids-) enquête na een bezoek aan een Dovy-toonzaal:

Naam, e-mailadres en taal

Indien u uw e-mailadres niet verstrekt, zal u geen uitnodiging tot het invullen van de (tevredenheids-)enquête per mail ontvangen

Verwerkingsdoel(en) (2)

U te vragen uw bezoek aan een Dovy-toonzaal te beoordelen teneinde de werking en de kwaliteit van de dienstverlening in een Dovy-toonzaal als ten aanzien van (potentiële) klanten te verbeteren

Verwerkingsrechtgrond(en)

Uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (commercieel verantwoordelijken)

Bewaartermijn(en) (4)

Tot na het versturen van de mail en zolang als nodig om te verwijderen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van het inschrijven voor de nieuwsbrief:

Naam en e-mailadres

Indien u uw e-mailadres niet verstrekt, zal u geen nieuwsbrief per mail ontvangen. Indien u uw e-mailadres, zonder uw naam verstrekt, zal u een nieuwsbrief per mail ontvangen, maar zonder persoonlijke aanspreking

Verwerkingsdoel(en) (2)

U in een nieuwsbrief (met persoonlijke aanspreking) te informeren over acties, promoties, trends, nieuws, evenementen, demonstraties, … bij Dovy

Verwerkingsrechtgrond(en)

Uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (marketing)

Bewaartermijn(en) (4)

Zolang u bent ingeschreven om de nieuwsbrief van Dovy te ontvangen en zolang als nodig om te verwijderen

Opmaak van een bestelbon

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van de opmaak van een bestelbon:

Naam, adres (voor levering/facturatie), e-mailadres, telefoon-/gsm-nummer, eventueel BTW-nummer en klantnummer

Verwerkingsdoel(en) (2)

U een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bezorgen in het kader van uw (mogelijke) aankoop (overeenkomst op maat, opmeting, levering, plaatsing, facturatie, garantie, dienst na verkoop, …)

Verwerkingsrechtgrond(en)

Om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen, dan wel, of ook, noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel, of ook, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel, of ook, uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of derden (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (projectverantwoordelijke, leverings- en plaatsingsdienst, boekhouding, dienst na verkoop, marketing,…) en eventueel een leverancier van een toestel (in het kader van de garantie of dienst na verkoop)

Bewaartermijn(en) (4)

Zolang als noodzakelijk voor en met het oog op de optimale bewerkstelling van het doel en zolang als nodig om te verwijderen

Wedstrijd/evenement

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van een wedstrijd/evenement:

Naam, adres, e-mailadres en telefoon-/gsm-nummer, geboortedatum en eventueel (gericht en/of niet-gericht) foto-en/of videomateriaal

Indien u deze persoonsgegevens (met uitzondering van, indien van toepassing, de toestemming voor gericht foto- en/of videomateriaal en het gebruik van de naam voor promotionele doeleinden) niet verstrekt kan de overeenkomst niet worden afgesloten en kan u niet deelnemen aan de wedstrijd/het evenement

Indien u geen toestemming verleent voor gericht foto-/videomateriaal, zal u aan de wedstrijd/het evenement kunnen deelnemen, maar zal u niet gericht in beeld worden gebracht en zal er dus geen gericht foto-/videomateriaal van u gebruikt worden voor latere promotionele doeleinden van Dovy en/of derden

Indien u geen toestemming verleent voor het gebruik van uw naam voor latere promotionele doeleinden van Dovy, zal u aan de wedstrijd/het evenement kunnen deelnemen, maar zal uw naam niet gebruikt worden voor latere promotionele doeleinden van Dovy en/of derden

Verwerkingsdoel(en) (2)

De identiteit, de woonplaats en de leeftijd van de deelnemer(s) (winnaar(s)) na te gaan en om deze te kunnen contacteren

Het (gericht en/of niet-gericht) foto- en/of videomateriaal heeft als doel de deelnemer(s) en de winnaar(s) in beeld te brengen en kan (eventueel evenals de naam) desgevallend ook gebruikt worden voor latere promotionele doeleinden van Dovy en/of derden (magazines, brochures, aankondigingen, website, social media van Dovy en/of de organisator van de wedstrijd/het evenement, ...)

Verwerkingsrechtgrond(en)

De noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (de wedstrijd/het evenement) waaraan u deelneemt, dan wel, of ook uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of derden (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (projectverantwoordelijke, boekhouding, marketing, ...) en eventueel derden (in het kader van de promotionele doeleinden)

Bewaartermijn(en) (4)

Tot na afloop van de wedstrijd/het evenement (en zolang als nodig om te verwijderen), met uitzondering van het eventueel (gericht en/of niet-gericht) foto- en/of videomateriaal dat wordt bijgehouden voor een periode van maximaal 3 jaar te rekenen vanaf de afloop van de wedstrijd/het evenement

Aankoop via de webshop

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van een aankoop via de webshop:

Naam, adres, e-mailadres en telefoon-/gsm-nummer, kaartnummer en naam kaarthouder

Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, zal u geen bestelling kunnen plaatsen via de webshop van Dovy

Verwerkingsdoel(en) (2)

U een zo optimale dienstverlening te bezorgen in het kader van uw aankoop via de webshop van Dovy (registratie, verwerking, veilige betaling, levering, garantie, dienst na verkoop, …)

Verwerkingsrechtgrond(en)

De noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel, of ook, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel, of ook, uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of derden (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (verantwoordelijke voor de registratie en verwerking van de aankoop, boekhouding, dienst na verkoop, …), de betalingsdienst (voor de bancaire gegevens), de (post-)dienst (voor de aflevering) en eventueel een leverancier van een product (in het kader van de garantie of dienst na verkoop)

Bewaartermijn(en) (4)

Zolang als noodzakelijk voor en met het oog op de optimale bewerkstelling van het doel en zolang als nodig om te verwijderen

Vacature

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van een vacature:

Via de website:

Naam, adres, e-mailadres, telefoon-/gsm-nummer en CV

Via een eventueel sollicitatiegesprek (in het kader van een eventuele aanwerving (al dan niet via interim)):

Geslacht, rijksregister- en identiteitskaartnummer, nationaliteit, taal, geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat (en desgevallend huwelijksdatum of datum (wettelijke) samenwoning, naam, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, (minder-)valide, beroep van partner), (minder-) valide personen ten laste (naam, geslacht, verwantschap, geboorteplaats en –datum en al dan niet recht op kinderbijslag), motivatiebrief en notities van tijdens sollicitatiegesprek, opleiding, beroepsverleden en opgenomen verlof en desgevallend BTW-nummer

Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, zal u niet kunnen worden gecontacteerd voor een eventueel sollicitatiegesprek en zal uw geschiktheid niet kunnen worden beoordeeld en zal u desgevallend ook niet (via interim) kunnen worden aangeworven

Verwerkingsdoel(en) (2)

U te kunnen contacteren (voor een eventueel sollicitatiegesprek) in het kader van een vacature om uw geschiktheid voor de vacature na te gaan en desgevallend de nodige informatie te verkrijgen om een aanwerving (al dan niet via interim) te bewerkstelligen

Verwerkingsrechtgrond(en)

Om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (met uitzondering van de foto), dan wel, of ook, noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel, of ook, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met uitzondering van de foto), dan wel, of ook, uw toestemming (inzonderheid voor de foto), dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of derden (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (personeelsdienst, afdelingsverantwoordelijke, boekhouding en directie) en eventueel een interimkantoor waarmee Dovy samenwerkt

Bewaartermijn(en) (4)

Zolang als nodig voor de uitvoering van het sollicitatieproces, met de mogelijkheid om bij niet-aanwerving, de persoonsgegevens gedurende 1 jaar bij te houden voor eventuele toekomstige vacatures waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. Indien u (al dan niet via interim) wordt aangeworven, worden de persoonsgegevens bijgehouden zolang u in dienst bent en na de uitdiensttreding conform de wettelijke bepalingen inzake het arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht en fiscaal recht of andere toepasselijke wettelijke bepalingen en zolang als nodig om te verwijderen

Contractuele relatie met leveranciers

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens (van een contactpersoon) in het kader van een (mogelijke) contractuele relatie met leveranciers:

Naam, adres, e-mailadres, telefoon-/gsm-nummer, eventueel BTW-/bankrekeningnummer en eventueel bedrijfsnaam

Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, zal er geen contractuele relatie kunnen worden aangaan, dan wel geen optimale dienstverlening en vlotte informatie-uitwisseling zijn

Verwerkingsdoel(en) (2)

Een zo optimale samenwerking, dienstverlening en vlotte informatie-uitwisseling te bewerkstelligen in het kader van een (mogelijke) contractuele relatie (contactname, levering diensten/producten, facturatie, garantie, dienst na verkoop, …)

Verwerkingsrechtgrond(en)

Om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen, dan wel, of ook, noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel, of ook, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel, of ook, uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (aankoopdienst, boekhouding, dienst na verkoop, …)

Bewaartermijn(en) (4)

Zolang als noodzakelijk voor en met het oog op de optimale bewerkstelling van het doel en zolang als nodig om te verwijderen

Kredietaanvraag

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van een kredietaanvraag:

Naam, nationaliteit, geboorteplaats- en datum, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer, adres, hoedanigheid, telefoon, e-mailadres, kinderen ten laste, kindergeld, burgerlijke staat, huwelijkscontract, beroep, type arbeidscontract, gegevens werkgever, inkomsten (beroepsinkomsten en andere), desgevallend BTW-nummer, maandelijkse uitgaven (hypotheek/huur en andere kredieten/kosten) en bankrekeningnummer.

Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan er geen kredietaanvraag gedaan worden

Verwerkingsdoel(en) (2)

Een krediet aanvragen

Verwerkingsrechtgrond(en)

Om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen, dan wel, of ook, noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel, of ook, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel, of ook, uw toestemming, dan wel, of ook, de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of derden (zie verwerkingsdoel(en))

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (verantwoordelijken kredieten en boekhouding) en de kredietmaatschappij

Bewaartermijn(en) (4)

Tot na de beslissing in verband met de kredietaanvraag en in voorkomend geval tot na de uitbetaling (en zolang als nodig om te verwijderen)

Uitoefening van privacyrechten

Persoonsgegevens (1) (categorieën)

Persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van de privacyrechten:

Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer en e-mailadres

In het kader van bijkomende informatie:

Kopie identiteitskaart

Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, zal uw vraag inzake de uitoefening van uw privacyrechten niet (optimaal) kunnen worden behandeld.

Verwerkingsdoel(en) (2)

Uw vraag inzake de uitoefening van uw privacyrechten (zo optimaal mogelijk) te kunnen behandelen en u in dit verband te kunnen contacteren

Verwerkingsrechtgrond(en)

De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel, of ook, de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel, of ook uw toestemming

Ontvanger(s) (3)

Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (verantwoordelijke privacy, marketing, dienst na verkoop, personeelsdienst, dienst IT, …)

Bewaartermijn(en) (4)

Zolang als noodzakelijk voor en met het oog op de optimale bewerkstelling van het doel en zolang als nodig om te verwijderen

Toelichting

(1) Dovy kan persoonsgegevens verkrijgen op de volgende manieren:

 • hetzij rechtstreeks van u (bijvoorbeeld doordat u vrijwillig persoonsgegevens invult op de website van Dovy of meedeelt in één van de toonzalen van Dovy of meedeelt in een sollicitatiegesprek, …) of via uw gebruik van de website van Dovy (zie ook 10. Cookies);
 • hetzij onrechtstreeks, bijvoorbeeld via de partners waarmee Dovy samenwerkt (bijvoorbeeld indien u persoonsgegevens aan deze partners meedeelt en zij deze persoonsgegevens (met uw toestemming) aan Dovy mogen doorgeven). Dovy vertrouwt erop dat haar partners de persoonsgegevens rechtmatig hebben verkregen en dat haar partners de persoonsgegevens ook rechtmatig aan Dovy mochten meedelen.

(2) Indien Dovy persoonsgegevens wil verwerken voor een ander doel, zal Dovy u voorafgaandelijk de vereiste informatie verstrekken.

(3) Het is evenwel mogelijk dat Dovy persoonsgegevens moet overmaken aan de bevoegde autoriteiten indien Dovy hiertoe wordt verplicht op grond van de wetgeving of in het kader van een (gerechtelijke) procedure, dan wel, of ook ter vrijwaring van haar rechten.

(4) Onverminderd het recht van wissing en eventuele andere bewaartermijnen op grond van eventuele andere toepasselijke verwerkingsrechtsgronden.

5. Doorgifte

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

6. Rechten

A. Overzicht

U hebt het recht Dovy te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken* en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor de uitoefening van deze rechten kan u contact opnemen met Dovy via bovenstaande contactgegevens (zie punt 3.A.). Indien u dat wenst kan u hiervoor gebruik maken van dit specifieke formulier dat u kan invullen en terugbezorgen aan Dovy. (Formulier voor persoongegevens) U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U hebt het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie)).

* U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

B. Reactie van Dovy op uw verzoek

Dovy verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, met nog eens twee maanden verlengd worden. In voorkomend geval stelt Dovy u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, u in kennis van een dergelijke verlenging.

Indien u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

Wanneer Dovy geen gevolg geeft aan uw verzoek, deelt Dovy u onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek mee waarom uw verzoek zonder gevolg is gebleven en informeert Dovy u over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit (voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie)) en het instellen van een beroep bij de rechter.

Het verstrekken van de communicatie en het treffen van de maatregelen ingevolge uw verzoek geschieden in principe kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Dovy ofwel:

 • een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

8. Beveiliging

Dovy neemt passende technische (bijvoorbeeld: gebruik van virusscans, firewalls, gelicentieerde software, wachtwoorden, toegangsbeveiliging, afgesloten ruimtes, …) en organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld: toegangsbeperkingen, toepasselijke reglementen, …) opdat de verwerking aan de vereisten van de privacywetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. .

9. Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden door Dovy, de andere verwerkingsverantwoordelijke(n) en de verwerker(s) en het/hun personeel met de vereiste vertrouwelijkheid verwerkt.

10. Cookies

De website van Dovy maakt gebruik van cookies. Dit privacybeleid dient dan ook samen te worden gelezen met het cookiebeleid.

11. Hyperlinks andere sites

De website van Dovy kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval kan Dovy verantwoordelijk worden gesteld voor (de inhoud van) deze websites.

12. Contact

Indien u vragen hebt in het kader van dit privacybeleid, kan u Dovy steeds contacteren via bovenstaande contactgegevens (zie punt 3.A.).

13. Wijzigingen

Dovy behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid ten gepaste tijde te wijzigen. U doet er aldus goed aan regelmatig dit privacybeleid te raadplegen zodat u zeker bent dat u kennis hebt van de recentste versie van dit privacybeleid.

v2020/1