Dovy Keukens
nl fr
online afspraak Ik maak een afspraak

1. Algemeen

Dovy Keukens N.V. (hierna Dovy) hecht een grote waarde aan de bescherming van de privacy en gaat dan ook zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook steevast in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Dit privacybeleid is, behoudens andersluidende bepaling, onder meer van toepassing op de website van Dovy (www.dovy.be), op de relatie met (potentiële) klanten en leveranciers, in het kader van wedstrijden en evenementen, vacatures en op (het delen en/of liken van en/of het reageren op) posts van Dovy op social media.

2. Begrippen

Hierna volgt een omschrijving van de belangrijkste begrippen:

 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt (...);
 • Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 • Toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat (…) ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie (voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie));
 • Privacywetgeving: alle relevante en van kracht zijnde toepasselijke privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

A. Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Dovy Keukens N.V.
Industrieweg 5
8800 Roeselare
BTW BE0428.003.392 (RPR Gent – afdeling Kortrijk)
Tel: 051/26.04.10
E-mail: [email protected]

B.a. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - verwerkers

Ads & Data

Via de samenwerking met Ads & Data kunnen we gerichte reclame tonen op de sites, digitale media-applicaties en tv-zenders van Ads & Data partners. Ads & Data is een organisatie die Belgische aanbieders van advertentieruimte waaronder Telenet/SBS (bv. GoPlay), Mediahuis (bv. Nieuwsblad), VRT (bv. VRT NU) en Proximus (bv. Proximus TV) diensten levert om die advertentieruimte te verkopen en te beheren. Ads & Data kan op basis van jouw toestemming gepersonaliseerde advertenties tonen in het Ads&Data netwerk op basis van een profiel over jouw interesses. U ziet niet meer reclame. Ads & Data vervangt algemeen gerichte advertenties met meer relevante boodschappen voor jou.

Met jouw toestemming kan Ads & Data ook informatie verzamelen over jouw gebruik van onze website (bv. identificatienummers en kenmerken over jouw browser, bezochte pagina’s, zoektermen) om advertenties te personaliseren binnen het Ads & Data netwerk. Wilt u meer informatie over hoe Ads & Data uw gegevens gebruikt? Lees dan het privacybeleid van Ads & Data

DPG Media

Via de samenwerking met DPG Media kunnen we onze acties gericht promoten aan de hand van advertentiecampagnes op websites van DPG Media. Enkel indien u hiervoor de toestemming gegeven hebt, zal onze website gebruik maken van DPG Media diensten om een 'pixel' te plaatsen met als doel om de doeltreffendheid van deze advertentiecampagnes te meten. Deze data wordt verzameld om te zien hoeveel mensen effectief klikken op advertenties en hoeveel van deze klikken effectief ook leiden tot een conversie (bv. het maken van een afspraak). Hierbij wordt een unieke ID gedeeld met DPG Media.

Samen met DPG Media treedt Dovy op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Meer details over deze pixels en bijhorende cookies zijn terug te vinden in het Cookiebeleid.

B.b. Andere verwerkingsverantwoordelijken - verwerkers

Desgevallend worden welbepaalde persoonsgegevens (in-)direct aan/door ons medegedeeld door/aan onze partners die desgevallend te beschouwen zijn als andere verwerkingsverantwoordelijken, dan wel of ook als verwerkers. Indien gewenst kan u hieromtrent meer informatie vragen.

De respectieve verantwoordelijkheden van elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de nakoming van de wederzijdse verplichtingen in het kader van de privacywetgeving worden door middel van een onderlinge regeling op transparante wijze vastgesteld. De andere verwerkingsverantwoordelijken zullen in voorkomend geval tevens de vereiste informatie verschaffen aan u en de desbetreffende persoonsgegevens verwerken conform de privacywetgeving. U kan uw rechten (zie hieronder) met betrekking tot en jegens iedere verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen.

De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt.

4. Persoonsgegevens (categorieën, verwerkingsdoel(en), verwerkingsrechtsgrond(en), ontvangers en bewaartermijn(en))

Info over persoonsgegevens downloaden

Uitleg

(1) Dovy kan persoonsgegevens verkrijgen op de volgende manieren:

 • hetzij rechtstreeks van u (bijvoorbeeld doordat u vrijwillig persoonsgegevens invult op de website van Dovy of meedeelt in één van de toonzalen van Dovy of meedeelt in een sollicitatiegesprek, …) of via uw gebruik van de website van Dovy (zie ook 10. Cookies);
 • hetzij onrechtstreeks, bijvoorbeeld via de partners waarmee Dovy samenwerkt (bijvoorbeeld indien u persoonsgegevens aan deze partners meedeelt en zij deze persoonsgegevens (met uw toestemming) aan Dovy mogen doorgeven). Dovy vertrouwt erop dat haar partners de persoonsgegevens rechtmatig hebben verkregen en dat haar partners de persoonsgegevens ook rechtmatig aan Dovy mochten meedelen.


(2) Indien Dovy persoonsgegevens wil verwerken voor een ander doel, zal Dovy u voorafgaandelijk de vereiste informatie verstrekken.

(3) Het is evenwel mogelijk dat Dovy persoonsgegevens moet overmaken aan de bevoegde autoriteiten indien Dovy hiertoe wordt verplicht op grond van de wetgeving of in het kader van een (gerechtelijke) procedure, dan wel, of ook ter vrijwaring van haar rechten.

(4) Onverminderd het recht van wissing en eventuele andere bewaartermijnen op grond van eventuele andere toepasselijke verwerkingsrechtsgronden.

5. Doorgifte

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

6. Rechten

A. Overzicht

U hebt het recht Dovy te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken* en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor de uitoefening van deze rechten kan u contact opnemen met Dovy via bovenstaande contactgegevens (zie punt 3.A.). Indien u dat wenst kan u hiervoor gebruik maken van dit specifieke formulier dat u kan invullen en terugbezorgen aan Dovy. (Formulier voor persoongegevens) U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U hebt het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie)).

* U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

B. Reactie van Dovy op uw verzoek

Dovy verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, met nog eens twee maanden verlengd worden. In voorkomend geval stelt Dovy u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, u in kennis van een dergelijke verlenging.

Indien u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

Wanneer Dovy geen gevolg geeft aan uw verzoek, deelt Dovy u onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek mee waarom uw verzoek zonder gevolg is gebleven en informeert Dovy u over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit (voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie)) en het instellen van een beroep bij de rechter.

Het verstrekken van de communicatie en het treffen van de maatregelen ingevolge uw verzoek geschieden in principe kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Dovy ofwel:

 • een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

8. Beveiliging

Dovy neemt passende technische (bijvoorbeeld: gebruik van virusscans, firewalls, gelicentieerde software, wachtwoorden, toegangsbeveiliging, afgesloten ruimtes, …) en organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld: toegangsbeperkingen, toepasselijke reglementen, …) opdat de verwerking aan de vereisten van de privacywetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. .

9. Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden door Dovy, de andere verwerkingsverantwoordelijke(n) en de verwerker(s) en het/hun personeel met de vereiste vertrouwelijkheid verwerkt.

10. Cookies

De website van Dovy maakt gebruik van cookies. Dit privacybeleid dient dan ook samen te worden gelezen met het cookiebeleid.

11. Hyperlinks andere sites

De website van Dovy kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval kan Dovy verantwoordelijk worden gesteld voor (de inhoud van) deze websites.

12. Contact

Indien u vragen hebt in het kader van dit privacybeleid, kan u Dovy steeds contacteren via bovenstaande contactgegevens (zie punt 3.A.).

13. Wijzigingen

Dovy behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid ten gepaste tijde te wijzigen. U doet er aldus goed aan regelmatig dit privacybeleid te raadplegen zodat u zeker bent dat u kennis hebt van de recentste versie van dit privacybeleid.

v2023/9