Dovy Keukens
nl fr
online afspraak Ik maak een afspraak

ALGEMENE VOORWAARDEN (WEBSHOP DOVY KEUKENS)

Artikel 1. Identiteit onderneming

Dovy Keukens NV (hierna: Dovy)
Industrieweg 5
B - 8800 Roeselare
Telefoon : 051 260 410 (bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 17u)
E-mail : [email protected]
BTW BE0428.003.392 (RPR Gent – afdeling Kortrijk)

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkoopovereenkomst op afstand van goederen die worden aangeboden in de webshop van Dovy (www.dovykeukens.be/webshop).

2.2. In geval van conflict tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de overeenkomst, primeren de bepalingen van de overeenkomst.

2.3. Alvorens de overeenkomst op afstand tussen Dovy en de consument tot stand komt, dient de consument kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard (de algemene voorwaarden kunnen opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager door middel van een pdf-bestand). Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Dovy geldt als uitdrukkelijke kennisname en voorbehoudloze aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de consument, desgevallend met uitsluiting van eventueel eigen (aankoop-)voorwaarden. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod van Dovy en de aanvaarding daarvan door de consument.

2.4. De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel van een bepaling, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid zullen Dovy en de consument, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

2.5. Het eventueel niet toepassen door Dovy van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

Artikel 3. Taal

De overeenkomst op afstand kan, naar keuze van de consument, worden gesloten in het Nederlands of in het Frans. De verdere gegevensuitwisseling zal in de gekozen taal geschieden. De consument kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal onvoldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere artikelen van de algemene voorwaarden in te roepen.

Artikel 4. Totstandkoming

4.1. Om een goed (of goederen) via de webshop van Dovy te kopen, dient de consument het goed (of de goederen) toe te voegen aan de winkelwagen via de knop “in winkelwagen”, waarna de consument de keuze heeft tussen “bekijk winkelwagen” of “verder winkelen”. Indien de consument kiest voor “verder winkelen”, komt de consument terug terecht op de webpagina van de webshop waar de consument kan verder winkelen. De reeds in de winkelwagen toegevoegde goederen, blijven in de winkelwagen zitten. Indien de consument kiest voor “bekijk winkelwagen”, dan krijgt de consument een overzicht van de reeds in de winkelwagen toegevoegde goederen, alsook de prijs van ieder artikel en de totale prijs van de bestelling. Door te klikken op “afrekenen”, komt de consument op de pagina “Afrekenen”. Op de eerste pagina “afrekenen” dient eerst het e-mailadres te worden ingevuld, waarna het adres moet ingevuld worden waar de bestelling naartoe moet gestuurd worden. Op deze pagina dient de consument het selectievakje aan te vinken om te bevestigen dat de consument akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Daarna wordt er nieuw overzicht getoond van de bestelling, aangevuld met eventuele verzendingskosten. Op deze pagina kan er ook een actiecode gevalideerd worden. Wanneer de consument op “naar betalen” klikt, komt de consument op een pagina waarop het gewenste betaalmiddel moet worden geselecteerd. Na deze selectie, dient de consument het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de naam van de kaarthouder in te vullen. Nadat de betaling werd goedgekeurd, komt de consument terug op een landingspagina op de Dovy website waarop de bestelling wordt bevestigd met een overzicht van de bestelde goederen, de prijs per goed, de totale prijs van de bestelling, het leveringsadres en de manier waarop er werd betaald (de betaalmethode). Tegelijkertijd zal de consument een bevestigingsemail ontvangen met dezelfde informatie van zijn bestelling.

4.2. Indien de consument een verplicht in te vullen gegeven niet invult/aanklikt, zal de consument hierop worden gewezen en niet naar de volgende pagina kunnen gaan.

4.3. De gegevens met betrekking tot de bestelling worden door Dovy bijgehouden en kunnen desgevallend door de consument worden opgevraagd.

Artikel 5. Aanbod

5.1. Alle aanbiedingen in de webshop van Dovy zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. De inhoud van de webshop en alle andere aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dovy kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de webshop opgegeven kenmerken indicatief zodat Dovy niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Enkel de gedurende de online bestelprocedure bevestigde kenmerken zijn bindend.

5.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

5.3. Bij ieder goed wordt ook de beschikbaarheid aangegeven. Dovy doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Mocht het toch voorvallen dat er een onmogelijkheid is tot leveren (bijvoorbeeld door onopzettelijke foutieve stockgegevens of een door een leverancier niet meer leverbaar goed), dan kan Dovy hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dovy zal de consument zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

Artikel 6. Prijs, eigendomsoverdracht / -voorbehoud en risico-overdracht

6.1. De aangeduide prijs in euro is de totale verkoopprijs, inclusief BTW, wettelijke recyclagebijdrage en eventuele andere taksen of belastingen, met uitsluiting van alle kosten voor levering, (ver-)plaatsing, installatie, aanpassing of extra toebehoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De kosten van levering worden afzonderlijk vermeld. De prijzen kunnen wijzigen ingevolge marktontwikkelingen.

6.2. Elke taks of belasting, van welke aard dan ook, die moet worden betaald op de verkoopprijs, is steeds ten laste van de consument. Ongeacht dit voorzienbaar was, kunnen de prijzen op ieder moment worden gewijzigd door Dovy wanneer er van overheidswege een aanpassing van taks of belasting, van welke aard dan ook, wordt doorgevoerd.

6.3. Dovy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de affichage of voor fouten in de berekening van de prijs of materiële vergissingen van welke aard ook. De consument kan hieruit geen enkel recht putten.

6.4. Eventuele kortingen zijn niet van toepassing op de wettelijke recyclagebijdrage.

6.5. In afwijking van artikel 1583 BW blijven de goederen eigendom van Dovy zolang de totale prijs niet betaald werd.

6.6. Het risico op het geheel of gedeeltelijk verlies, vernietiging of tenietgaan van het verkochte goed wordt gedragen door de consument vanaf het moment dat het goed werd geleverd.

Artikel 7. Betaling

De betaling geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen (Maestro (Bancontact/Mister Cash), Visa of Mastercard) en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van Dovy.

Artikel 8. Bevestiging overeenkomst

Dovy verstrekt de consument op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de gesloten verkoopovereenkomst op afstand binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van het goed. Deze bevestiging bevat alle vereiste wettelijke informatie.

Artikel 9. Levering

9.1. De levering geschiedt op het door de consument gekozen adres en overeenkomstig de door de consument gekozen leveringsmethode (thuis of op kantoor, afhaalpunt of pakjestautomaat). Per leveringsmethode worden de kosten meegedeeld.

9.2. De levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst.

9.3. Dovy verbindt zich ertoe de bestelde goederen, behoudens onvoorziene omstandigheden of overmacht, te laten leveren binnen de 3 à 5 werkdagen na de bestelling.

9.4. Indien het goed niet (tijdig) zal kunnen worden geleverd of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, dan kan Dovy hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dovy zal de consument zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen. In voorkomend geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval Dovy het al door de consument betaalde bedrag zal terugbetalen en dit op dezelfde wijze als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Artikel 10. Herroeping

10.1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (zie artikel VI.47 – VI. 53 Wetboek Economisch Recht).

10.2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

- waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;

- waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt (indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd);

- waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt (indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen);

10.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Dovy Keukens nv (Industrieweg 5, 8800 Roeselare; 051/26.04.10; [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Download hier het formulier

De consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de website (www.dovykeukens.be). Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Dovy de consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

10.4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

10.5. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door Dovy geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de consument Dovy op de hoogte heeft gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Dovy terug. Dovy betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

10.6. Dovy mag wachten met terugbetaling tot Dovy de goederen heeft teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat de consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

10.7. De consument dient de goederen (in originele staat en verpakking) onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Dovy heeft medegedeeld, aan Dovy (Industrieweg 5, 8800 Roeselare) terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

10.8. Dovy zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen.

10.9. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

10.10. De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting van de partijen om de overeenkomst op afstand uit te voeren en stelt automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst.

10.11. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, noch voor geleverde, maar door de consument duidelijk gebruikte goederen, noch voor goederen die niet in originele staat en verpakking (kunnen) worden teruggestuurd.

Artikel 11. Garantie

11.1. Op deze verkoopovereenkomst op afstand is de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen van toepassing.

11.2. Zijn evenwel onverenigbaar met een gebrek aan overeenstemming waarvoor Dovy in voorkomend geval aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, onder meer de gebreken (deze opsomming is niet limitatief):

- na de levering veroorzaakt door:

- die de consument op het tijdstip van het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of daarvan redelijkerwijs op de hoogte moest zijn;

- die voortvloeien uit het materiaal geleverd door de consument;

11.3. Evenmin kan Dovy aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade veroorzaakt door het verkochte goed, van welke aard ook.

11.4. Onverminderd de toepassing van de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen, wordt er geen commerciële waarborg verstrekt, behoudens andersluidende bepaling. Een eventuele commerciële waarborg laat de rechten krachtens de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen onverlet.

Artikel 12. Terugname

Behoudens andersluidende bepaling, worden verkochte goederen niet teruggenomen door Dovy.

Artikel 13. Bewijs

Dovy en de consument aanvaarden de elektronische bewijsvoering.

Artikel 14. Klachtenbehandeling

Onverminderd artikel 11 dienen alle klachten schriftelijk (per brief, per mail ([email protected]) of via het contactformulier) aan Dovy te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen na de levering. Dovy verbindt zich ertoe de klacht binnen de 7 werkdagen na ontvangst te behandelen. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Dovy desgevallend beperkt tot de omruiling van het goed en tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Op deze verkoopovereenkomst op afstand is enkel het Belgische recht van toepassing.

15.2. In geval van betwisting van gelijk welke aard zijn naar keuze van Dovy en onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, bevoegd:

- het vredegerecht van het Kanton Oudenaarde-Kruishoutem (zetel Oudenaarde) of Roeselare;

- de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde of de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk;

- de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde of afdeling Kortrijk;

- de rechtbank bevoegd op grond van de woonplaats/zetel van de verweerder;

15.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil, kan beroep gedaan worden op het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

Dovy hanteert een privacybeleid dat is opgesteld conform de vigerende wetgeving (https://www.dovykeukens.be/privacybeleid).