Dovy Keukens
nl
online afspraak Ik maak een afspraak

ARTIKEL 1

Dovy Keukens N.V. (hierna Dovy), gevestigd aan de Industrieweg 5 te 8800 Roeselare (051/26 04 10; [email protected]) organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die start op maandag 28 augustus om 17u30 en eindigt op dinsdag 31 oktober 2023 om 23u59. Deze wedstrijd speelt zicht enkel af in België.

ARTIKEL 2

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Een kopie van dit wedstrijdreglement kan (digitaal) opgevraagd worden via de hoofdzetel van Dovy, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 1.

ARTIKEL 3

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die in België woont en die deelneemt met een IP-adres uit België. Uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd zijn rechtspersonen, de organisatoren en elke persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan de wedstrijd, alle medewerkers van Dovy, hun rechtstreekse familieleden in de eerste graad verwantschap, evenals de personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven of samen op dat adres feitelijk verblijven.

Onverminderd artikel 9 van dit reglement, kan Dovy te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de artikelen in dit reglement of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

ARTIKEL 4

De wedstrijd wordt van maandag 28 augustus 2023 om 17u30 tot en met dinsdag 31 oktober 2023 aangekondigd op de website van Dovy. Hier staat ook het deelnameformulier en het wedstrijdreglement.

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer, in de periode vermeld in artikel 1, op het deelnameformulier de wedstrijdvraag beantwoorden. De wedstrijdvraag luidt: “Op welke locatie werd het njam-programma 'Snel, makkelijk & Lekker' opgenomen?”. De deelnemer geeft ook antwoord op de schiftingsvraag: "Hoeveel mensen nemen er deel aan deze wedstrijd? (van 28 augustus 2023 om 17u30 tot en met 31 oktober 2023 om 23u59)?”. Door het versturen van het deelnameformulier bevestigt de deelnemer zijn deelname aan de wedstrijd, alsook de kennisname en de voorbehoudloze aanvaarding van dit wedstrijdreglement (zie ook artikel 10 van dit wedstrijdreglement).

Alle deelnames moeten uiterlijk dinsdag 31 oktober 2023 om 23u59 geregistreerd zijn. Enkel reacties die op dat moment geregistreerd zijn, worden aanvaard.

ARTIKEL 5

Dovy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door welke internetproviders dan ook. Dovy kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen met de landingspagina van Dovy noch voor de eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De volledige kosten voor deelname (internetverbinding) zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van Dovy.

Manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het gebruikte programma op de landingspagina van Dovy, evenals het aanpassen ervan, is strikt verboden en leidt tot uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.

Evenmin kan de deelnemer Dovy op welke wijze dan ook aansprakelijk stellen.

ARTIKEL 6

Iedere deelnemer kan aan elke wedstrijd maar één keer deelnemen.

Deelname is uitsluitend nominatief en de deelnemer mag onder geen beding deelnemen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames aan dezelfde wedstrijd, o.a. door middel van verschillende e-mailadressen of postadressen die naar dezelfde persoon leiden, zal de inzending van deze deelnemer als nietig beschouwd worden.

ARTIKEL 7

Er is 1 prijs te winnen: een keukenrobot (AEG KM5-1-VBP) met een waarde van 480 euro incl. BTW. Diegene die het juiste antwoord geformuleerd heeft op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag, of het dichtste het juiste antwoord op de schiftingsvraag benadert, is de winnaar.

Bij ex-aequo geldt de vroegste datum van deelname aan de wedstrijd. Diegene die als eerste het juiste antwoord geformuleerd heeft op de wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag, of het dichtste het juiste antwoord op de schiftingsvraag benadert, is de winnaar.

De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd persoonlijk per telefoon of per mail verwittigd. De gewonnen prijs kan, tot één maand na afloop van de wedstrijd, afgehaald worden in een dichtstbijzijnde toonzaal van Dovy Keukens. Als de winnaar geen correcte contactgegevens ingevuld heeft en Dovy daardoor de winnaar niet heeft kunnen contacteren, dan vervalt de prijs voor de desbetreffende winnaar. De gewonnen prijs is niet inruilbaar of omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld en kan na 30 november 2023 niet meer opgeëist worden.

ARTIKEL 8

Over het verloop en het resultaat van de wedstrijd wordt er, behoudens hetgeen in onderhavig reglement is bepaald, geen enkele (schriftelijke, telefonische of mondelinge) communicatie gevoerd door Dovy.

ARTIKEL 9

Dovy behoudt zich het recht voor om een deelnemer die vals speelt of fraudeert, dan wel een poging onderneemt om vals te spelen of te frauderen, van deelname uit te sluiten zonder dat deze deelnemer enige aanspraak kan laten gelden ten aanzien van Dovy. Hetzelfde geldt voor deelnemers die op enigerlei wijze de bepalingen van dit reglement schenden. Deze beslissing is definitief en hiertegen staat geen middel, noch verhaal open. Bovendien wordt hierover geen verdere communicatie gevoerd.

ARTIKEL 10

Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer van dit reglement heeft kennisgenomen en dit zonder enig voorbehoud heeft aanvaard en respecteert zonder enige betwisting ervan.

In het geval dat er zich situaties zouden voordoen die niet in het wedstrijdreglement zijn voorzien, dan neemt Dovy alle beslissingen die het verdere verloop van de wedstrijd mogelijk maken. Tegen deze beslissing staat geen middel, noch verhaal open.

Op deze wedstrijd en de deelnames aan de wedstrijd is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn het Vredegerecht Oudenaarde of Roeselare, dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk met uitsluiting van alle andere rechtbanken bevoegd.

ARTIKEL 11

Dovy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren of niet-ingediende gegevens, noch voor eventuele fouten, vergissingen of problemen die zich (zouden kunnen) voordoen naar aanleiding van deze wedstrijd.

ARTIKEL 12

Dovy (www.dovykeukens.be), met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 5, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE0428.003.392, telefoon 051/26.04.10 en e-mailadres [email protected] is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verwerkt (naam, adres, telefoonnummer en e-mail- en IP-adres). De in het kader van deze wedstrijd bekomen naam wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel de deelnemers en de winnaars van deze wedstrijd te identificeren en de winnaars bekend te maken. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen adres wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel na te gaan of de winnaars woonachtig zijn in België en de winnaars hun gewonnen prijs aangetekend te versturen. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen telefoonnummer en e-mailadres worden in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel de winnaars te contacteren. Kortom, de persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de optimale organisatie van de wedstrijd. De rechtsgrond waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt, is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (de wedstrijd), dan wel, of ook de toestemming van de deelnemer, dan wel, of ook de gerechtvaardigde belangen van Dovy en/of een derde (zie verwerkingsdoeleinden). Enkel de bevoegde diensten binnen Dovy (of in voorkomend geval, de voornoemde derde(n)), zijn de ontvangers van deze persoonsgegevens en zullen deze kunnen raadplegen. Dovy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging van de verwerking van deze persoonsgegevens te waarborgen. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde landen of internationale organisaties. Deze persoonsgegevens worden, onverminderd eventuele andere op de deelnemer toepasselijke verwerkingsgronden buiten deze wedstrijd onmiddellijk verwijderd na het einde van deze wedstrijd. De deelnemer heeft het recht Dovy te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van deze persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De deelnemer heeft ook het recht diens toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De deelnemer heeft ook het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). De verstrekking van deze persoonsgegevens is een contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten, bij gebreke de overeenkomst niet kan worden afgesloten en de deelnemer niet kan deelnemen aan de wedstrijd.

Er is in deze geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

De deelnemer heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heft op direct marketing.

ARTIKEL 13

Dovy behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment eenzijdig te onderbreken, stop te zetten, te verkorten, te verlengen of de voorwaarden aan te passen. Hiertegen staat geen enkel middel, noch verhaal open.